حمایت از بزه دیگاه قتل عمد در نظام عدالت کیفری ایران
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه واحد علوم تحقیقات ساوه
نام استاد/نام دانشجو : کامران دانشجو شهرابی