مقایسه جرایم یارانه ای با جرایم کلاسیک و بررسی نقاط ضعف و قوت
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه واحد علوم تحقیقات ساوه
نام استاد/نام دانشجو : رضا هاشم خانی