بررسی حق سکوت متهم ومیزان کارآیی درشرع قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه واحد علوم تحقیقات ساوه
نام استاد/نام دانشجو : رضا محمدی