تحلیل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مدیران شکت های تجاری د حقوق کیفری ایران
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه واحد علوم تحقیقات ساوه
نام استاد/نام دانشجو : بهرا وکیل آشان