تحلیل تطبیقی بزه خیانت در امانت در فقه و قوانین موضوعه ایران
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه واحد علوم تحقیقات ساوه
نام استاد/نام دانشجو : سعیده موسوی