تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
فقه ومبانی حقوق 
خبرگان - وزارت علوم 
0.00 
سطح 4 
 
 
 
0.00